Zakres usług


1. Diagnoza logopedyczna

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

  • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
  • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie słuchu fonematycznego.

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje informację na temat diagnozy, ustalam terminy zajęć oraz podaję zalecenia do pracy w domu.

2. Terapia logopedyczna

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.:
Seplenienie (sygmatyzm) - to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie
(rotacyzm) - nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm
- nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm
- nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna
- zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm
- nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie
- zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń, które występują u dzieci czy też u osób dorosłych, u których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona. Do głównych zaburzeń mowy i komunikacji należą m.in.:
Afazja
- utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, występuje między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki.

Jąkanie - to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, "zacinaniem się", powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów. W przypadku jąkania dodatkowym czynnikiem utrudniającym terapię jest niechęć do mówienia - logofobia.

4. Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Dysleksja - terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy                    z czytaniem i pisaniem.
Dysgrafia - terapia dla osób mających problemy z pisaniem. W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
Dysortografia - terapia dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu, mimo znajomości zasad ortografii.

5. Korepetycje z języka polskiego.

6. Konsultacje i jednorazowe porady.